Search
Close this search box.

ელექტრონული დისტანციური სწავლების მოკლე კურსი მედპერსონალისათვის – “უსაფრთხო რეპროდუქციული სერვისები/უსაფრთხო აბორტი ”

ელექტრონული დისტანციური სწავლების მოკლე კურსი მედპერსონალისათვის – “უსაფრთხო რეპროდუქციული სერვისები/უსაფრთხო აბორტი ”

 სასწავლო კურსის დასახელება:  

ელექტრონული დისტანციური სწავლების მოკლე კურსი მედპერსონალისათვის – “უსაფრთხო რეპროდუქციული სერვისები/უსაფრთხო აბორტი ”.

ტრეინინგის სამიზნე ჯგუფები:

 • მეან–გინეკოლოგები  
 • რეპროდუქციული ჯანდაცვის პროფილის  ექიმები
 • ოჯახის  ექიმები 
 • პირველადი ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე მედდები
 • რეზიდენტები და სტუდენტები

ტრეინინგი  მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • უსაფრთხო რეპროდუქციულ სერვისებთან დაკავშირებული ზოგადი საკითხები.
 • პრე და პოსტაბორტული კონსულტირება
 • ორსულობის დიაგნოსტიკის საბაზისო მეთოდები.
 • ორ­სუ­ლო­ბის ხე­ლოვ­ნუ­რი შეწ­ყვე­ტის  მედიკამენტური და ქირურგიული მე­თო­დე­ბი.
 • მედიკამენტური აბომანუალურ ვაკუუმ ასპირაცია
 • ოჯახის დაგეგმვის მეთოდები

საგანმანათლებლო მეთოდები:

 • პრეზენტაცია
 • მინილექცია
 • დამხმარე ლიტერატურაზე  მუშაობა
 • ვიდეო მასალა ( IPAS) 
 • შემთხვევის ანალიზი
 • შეფასება, უკუკავშირი.

 

ტრეინინგის გავლის შემდეგ მონაწილე ფლობს ინფორმაციას:

 • WHO, RCOG და ეროვნული გაიდლაინების ძირითადი ასპექტები.
 • განმარტებები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების თემებთან დაკავშირებით.
 • სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა­ში ასა­ხუ­ლი  ძირითადი  დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და პრინ­ცი­პე­ბი,რომლებიც აღიარებულია საერთაშორისო დოკუმენტებში ქალის რეპროდუქციულ ჯანდაცვასთან და უფლებებთან დაკავშირებით.
 • კომუნიკაციის და კონსულტირების თანამედროვე  პრინციპები და აცნობიერებს პრე–და პოსტაბორტული კონსულტაციის სწორად წარმართვის გადამწყვეტ მნიშვნელობას პაციენტთან ურთიერთობის პროცესში .
 • პირველ ტრიმესტრში ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის მეთოდები.
 • აბორტის მედიკამენტური და ქირურგიული მეთოდების უპირატესობები  და ნაკლოვანებები .
 • გაუტკივარების სახეების განმარტება  დილატაცია & კიურეტაჟის და ვაკუუმასპირაციის მეთოდების გამოყენებისას.
 • პოსტაბორტული გართულებების დიაგნოსტიკის  და მკურნალობის მინიმალური მოცულობა.
 • სამედიცინო ეთიკის პრინციპები და აცნობიერებს მის მნიშვნელობას ყოველდღიურ  პრაქტიკულ საქმიანობაში .

 

ტრეინინგის მონაწილე  შეძლებს  :

 • პაციენტის პრე– და პოსტაბორტულ  კონსულტირებას/ ინფორმაციის გადაცემას  გასაგები და მარტივი ენით.
 • პაციენტთან  ერთად  ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის პრობლემის გადაჭრის  გააზრებული გეგმის ჩამოყალიბებას და ამ გზით პროცესის მართვაში მისი მონაწილეობის ხელშეწყობას
 • სპეციფიური ანამნეზური შეკითხვების დასმას,რაც მას საშუალებას მისცემს მიიღოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პაციენტის მდგომარეობის შესახებ, დაუკავშიროს ეს ინფორმაცია წარმოდგენილ პრობლემას და პირველ რიგში, გამორიცხოს საშიში მდგომარეობები
 • შეძლებს განავითაროს  სადიაგნოსტიკო ჩვევები  ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის ფონზე განვითარებული  ჯანმრთელობის პრობლემების დროული ამოცნობისა და მართვისათვის
 • აუცილებელი ლაბორატორიული,ფუნქციური და ინსტრუმენტული გამოკვლევის გეგმის შედგენას და შედეგების ინტერპრეტაციას
 • პოსტაბორტული გართულებების  ამოცნობასა და პრევენციას
 • კონტრაცეპციის მეთოდის შერჩევისას პაციენტთან ინდივიდუალურ მიდგომას.

 

 

სასწავლო კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა სერთიფიკატი

 

სასწავლო კურსი აკრედიტებულია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოსტ დიმპლომური/უწყვეტი განათლების სისტემაში.

სასწავლო კურსზე მუშაობდა:  Tbilisis sax. samedicino universitetis klinikis profesori 

giorgi cercvaZe da medicinis mecnierebaTa doqtori, profesoro dodo Selia. 

 

კურსი მომზადდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ჰერა – XXI – ის ინიციატივითა და მხარდაჭერით. http://hera-youth.ge/ 

 

კურსზე რეგისტრაცია

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.